Tuesday, July 20, 2010

Panduan Asas menyediakan Kertas Cadangan / Laporan Kajian Tindakan

PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN / LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

( PERINGKAT SEKOLAH UNTUK DISIMPAN DALAM FAIL PANITIA )

CONTOH BORANG

 

Nama pengkaji  :  _____________________________________________

Tajuk Kajian      :  _____________________________________________

MEREFLEK

Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini

                                                                                                                                                      

 

 

Data

 

  

Tujuan / objektif kajian

 

                               

 

 


Mengenalpasti

isu / masalah / pemasalahan

Untuk kepastian

isu / masalah mesti ada data.

 

 

Sumber          

Dokumen / Video / Gambar

Hasil kerja murid, analisis

peperiksaan  ,

Pemerhatian  P & P Dokumen

penyeliaan P&P , jadual

kedatangan ,temubual

 

 

 

Cara mengutip data

Pemerhatian tingkah laku

Analisis dokumen

Soal selidik

Ujian

Refleksi guru

 

 

 

Kumpulan sasaran

 

 

( Semasa menulis laporan ini, nyatakan tarikh dan  ditulis dalam bentuk refleksi/ diari )

 

*        Saya mengajar di kelas ………………………………… bagi mata pelajaran ……………………………………………

*        Masalah utama bagi pelajar saya ialah ………………………………………………………………………………………..

*        Hal ini dapat dibuktikan daripada pemerhatian tingkah laku murid /semakan latihan murid / keputusan ujian/ temubual /            analisis head count/ analisis item ( sekurang-kurangnya daripada dua sumber data ) di dalam kelas semasa saya                                mengajar  ………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                

         ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Analisis yang didapati daripada soalan / jawapan murid seperti berikut  :

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

*        Berikut analisis antara kesilapan yang dapat dikesan  semasa pelajar menjawab soalan ujian

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

FOKUS KAJIAN

 

*        Daripada refleksi di atas, didapati murid tidak dapat menjawab soalan / menguasai kemahiran ……………………..

a)        ............................................................................................................................................................................

b)       ……………………………………………………………………………………………………………………………

*        Masalah ini berlaku dalam kalangan murid adalah kerana mereka tidak ……………………………………………….

*        Jika perkara ini tidak ditangani akan menjadi lebih teruk, murid akan terus ……………………………………………

*        Murid juga akan terlepas peluang untuk mendapatkan markah kerana …………………………………………………

*        Bagi megatasi masalah ini, saya telah mencuba …………………………………………………………………………..

*        Tujuan kajian diharap akan mencapai ……………………………………………………………………………………..

*        Kajian ini melibatkan …………………… orang pelajar daripada ………………………………………………………

 

 

 

 

 

MERANCANG

Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini.


PROJEK P&P TERANCANG (kaedah P&P untuk merawat masalah

 

Jenis perancangan

Mengubah suai cara / keadah yang sedia ada.

Mencipta cara baru (inovasi P&P guru terhasil di sini

 

( Semasa menulis laporan ini, nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi / diari )

Saya merancang akanmenjalankan tindakan seperti berikut :

         i.            Aktiviti 1 : ……………………………………..

                   Langkah  1  :  ………………………………………………………………………………………………………………………

                                           ……………………………………………………………………………………………………………………...

                   Langkah  2  :  ………………………………………………………………………………………………………………………

                                           ………………………………………………………………………………………………………………………

        ii.            Aktiviti  2  :  ……………………………………

                  Langkah  1  :  ………………………………………………………………………………………………………………………

                                          ……………………………………………………………………………………………………………………..

                  Langkah  2  :  ………………………………………………………………………………………………………………………

                                          ……………………………………………………………………………………………………………………...

      iii.            Aktiviti  3  :  …………………………………………

Langkah  1  :  ………………………………………………………………………………………………………………………

                        ……………………………………………………………………………………………………………………..

Langkah  2  :  ………………………………………………………………………………………………………………………

                        ……………………………………………………………………………………………………………………..

Langkah  3  :  ………………………………………………………………………………………………………………………

                        ……………………………………………………………………………………………………………………..

      iv.            Aktiviti  4  :  …………………………………………….

Langkah  1  :  ……………………………………………………………………………………………………………………..

                        …………………………………………………………………………………………………………………….

Langkah  2  :  ……………………………………………………………………………………………………………………..

                         ……………………………………………………………………………………………………………………

Langkah  3  :  ……………………………………………………………………………………………………………………..

Langkah  4  :  ………………………………………………………………………………………………………………………

                        ……………………………………………………………………………………………………………………...

 

 

BERTINDAK

Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini

 

Melaksanakan

perubahan.

( tindakan / rawatan )

 

 

Catat segala tindakan

dan  buat refleksi

bagi setiap aktiviti

semasa pelasanaan

 

 

Sesi rawatan atau tindakan ini mungkin

melibatkan beberapa masa p& p biasa.

Dalam waktu pembelajaran atau di luar

waktu pembelajaran (mesti dilaksana oleh

guru sendiri.)

 

( Semasa menulis laporan ini, nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi / diari )

Tindakan  yang  telah saya jalankan ialah seperti berikut ………………………………………………….

Aktiviti  1 :  …………………………………………….

          Langkah  1  :  …………………………………………………………………………………………………………………………….

                                  ……………………………………………………………………………………………………………………………

          Langkah  2  :  …………………………………………………………………………………………………………………………….

                                  ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini / aktiviti ini ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Aktiviti  2 :  ………………………………………………..

          Langkah  1  :  …………………………………………………………………………………………………………………………….

                                  …………………………………………………………………………………………………………………………....

          Langkah  2  :  …………………………………………………………………………………………………………………………….

                                  ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Pemerhatian yang saya  jalankan  menunjukkan bahawa kaedah  ini / aktiviti ini  ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Aktiviti  3  :  ……………………………………………………

          Langkah  1  :  …………………………………………………………………………………………………………………………….

                                  …………………………………………………………………………………………………………………………....

           Langkah  2  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………

                                   …………………………………………………………………………………………………………………………...

           Langkah  3  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………

                                    …………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Pemerhatian yang saya jalankan menunjukkan bahawa kaedah ini / aktiviti ini ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Refleksi yang saya boleh nyatakan apabila aktiviti ini dijalankan menunjukkan bahawa ……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

         

 

 

MEMERHATI

Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini

Membuat penilaian

keberkesanan proses

tindakan dan mengukur

pencapaian objektif kajian.

 

Pemerhatian boleh

dilakukan oleh guru sendiri

sebagai penyelidik atau

guru juga boleh meminta

bantuan daridapa guru lain

untuk membuat

pemerhatian semasa sesi

pengajaran guru untuk

menilai keberkesanan

strategi / kaedah.

 

Guru membuat renungan

atau refleksi terhadap kajian

yang telah dilakukan sama

ada berjaya atau tidak

Dapatkan data sekali lagi

Gunakan cara mengutip

data yang sama semasa

peringkat awal mereflex.

(temubual, soal selidik,

pemerhatian)

 

Laporan juga ditulis di

peringkat ini. Dokumentasi

penting. Sekiranya program

tindakan tersebut berjaya,

maka bolehlah disebarkan

kepada guru-guru lain. Jika

tidak berjaya, perlu dirancang

semula.

 

( Semasa menulis laporan ini, nyatakan tarikh dan ditulis dalam bentuk refleksi / diari )

Berdasarkan  keputusan  ujian-ujian  dan  analisis  yang  telah  dilaksanakan,  saya  mendapati,  teknik

………………………………………..yang diperkenalkan kepada pelajar ……………………….. merupakan kaedah yang

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Hasil kajian tindakan ini juga telah menunjukkan hasil dan perkembangan yang ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Atas  kesedaran  dan  keyakinan  yang telah  saya  peroleh  hasil  daripada  kajian  tindakan  ini,  saya  berasa masih  perlu   melakukan  kajian tindakan  dalam  mengatasi  masalah  pembelajaran  terutamanya  dalam  tajuk  yang sukar  difahami  oleh  pelajar. Oleh itu,  saya bercadang untuk menjalankan kajian yang seterusnya berkaitan ……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

KE ARAH PEMBUDAYAAN KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2009

SATU GURU SATU KAJIAN

--Pengarah Pelajaran Johor

 

 

Contoh Penulisan Naratif ( Anekdot )

 

Contoh  1  :  5SN1 – English Lesson

 

12/01/2009 ( Wednesday )

              I gave a summary question to the students. I found out most of them (about 25 out of 32 students) could not come  out  with  the  main  ideas  or  points   related to the question.  I started asking myself,  why  it happened.  I supposed they  were taught the techniques of answering summary question since they were in form four last year.  Time  went  off  just  like  that.   They  could  not finish their writing  within the time given.  So,  I assigned it as homework.

 

 

13/01/2009 ( Thursday )

              I entered the class and checked  the work assigned  yesterday and discussed it .  To my shock,  my students scored  poorly  especially  in  extracting  the main ideas of  the passage.  I demanded  their explanations and most of them said that they didn’t know how to identify the points or main ideas in the passage and had no idea where to start from.

              After class,  I sat down and pondered upon the problem faced by my students.  I tried to find and create an easy way for them to answer and score in their summary writing.  I decided to carry out BRUME in my next lesson…

 

 

17/01/2009 ( Monday )

              I started the lesson by reviewing the previous lesson.  I introduced the summary technique: BRUME ( Bracket / Box, Read,  Underline, Make notes, Expand ). First, they have to read the question. Then, they have to bracket the lines they need to summarize and read them. As they read, they have to underline the ideas related to the question given.  Later, they have to make notes from the underlined sentences or phrases by leaving all the unnecessary words. Finally, they have to expand the notes they made into complete sentences.  I did all the first four steps, one by one, together with them. I found out they were happy and confident in carrying out the activities.  Then, I asked them to expand their notes ( to write out a complete summary ) at home.

 

 

19/01/2009 ( Wednesday )

              I  gave the students a short test on summary and they had to answer within the time given.  I collected their answers.

              At home, I  marked  their answers.  I  could see  that  they  were  applying  the  technique  I taught  them before, as there  were box / bracket and underlines on  the question paper.  I was happy  for  their scores.  28 of them managed to get 8 out of 10 marks for the points.

 

 

20/01/2009

              I  interviewed  the students  for  their  improvements.  They  told  me  the technique  I  taught them had helped them a lot in answering the question.  I was happy to hear that.  The technique is successful ..

 

 

 

 

Contoh  2  :  Catatan Seorang Pengetua

 

 

Saya  baru  ditukarkan  ke   SMX,   sebuah   sekolah  di  pedalaman,  tetapi  mempunyai  enrolmen  yang besar.  Jumlah   tingkatan  tiga  sahaja  sebanyak  dua  belas kelas,  kelas  3X,  keputusannya  sangat  mengecewakan.  Hampir  seluruh  buku  rekod  mereka  bermarkah  merah.

 

Saya  minta  penjelasan  guru  kelas,  beliau  menjawab,  “ Budak-budak  itu  dahlah  kurang  cergas,  malas pula  !”

Bagi  mendapat  maklumat  timbal,  saya  ke  kelas  berkenaan dan  minta  penjelasan.

 

“Mengapa  teruk  sangat  ni  ?.Hampir  semua  markah  merah  !”  Mula-mula  mereka  diam  saja,  kemudian  selepas  saya  mendesak,  ketua  darjah  bangun  dan  berkata,  “Hampir  semua  cikgu  yang  masuk  bukan  mengajar  sangat,  mereka  berleter  saja  !”

 

“Betul  cikgu  !”  sokong  yang  lain-lain.  “Kadang-kadang  seluruh  waktu  dihabiskan  dengan  leteran. ”

 

“Kamu  jangan  tuduh  cikgu  kamu  yang  bukan-bukan. Tidak baik. ”

 

“Betul,  cikgu. ”

 

Lama  juga  saya  memikirkan  masalah  ini.

 

Pada  mesyuarat  guru  hujung  minggu  itu,  saya  membuat  ketetapan  :

“Setiap  guru  tidak  boleh  memberi   nasihat  lebih  daripada  tiga  minit. ”

 

Saya  akan  membuat  pemerhatian  lagi,  kumpul  maklumat,  dan  reflek  tindakan  yang  telah  saya  ambil.

Blogged with the Flock Browser

No comments:

Post a Comment